UAB „FINANSININKŲ GRUPĖ” PRIVATUMO POLITIKA

1.      ĮVADAS

                        1.1.            Uždaroji akcinė bendrovė „Finansininkų grupė”, juridinio asmens kodas: 124944233, registruotas įmonės adresas: Žirmūnų g. 27, II a., LT-09105 Vilnius, (toliau – „Įmonė”), įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, kuri laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

                        1.2.            Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika”) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi Įmonės paslaugomis, teikia Įmonei paslaugas arba Įmonė yra jų darbdavys. Duomenys gali būti renkami ir interneto svetainėje http://fingrupe.lt/lt.html (toliau – „Interneto svetainė”) ir ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai, kokią informaciją renka Įmonė ir kaip ją naudoja. Privatumo politika reglamentuoja Įmonės kaip duomenų valdytojos ar tvarkytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

                        1.3.            Įmonės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos Sąjungos teisės normomis.

                        1.4.            Įmonės teikiamos paslaugos apima paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų archyvavimo, saugojimo, tvarkymo, administravimo ir naikinimo paslaugas, buhalterinės apskaitos paslaugas, personalo apskaitos paslaugas, paslaugas susijusias su individualia veikla, teisines paslaugas, konsultavimo bei visas kitas paslaugas, kurias Įmonė teikia buhalterinės apskaitos ir dokumentų archyvavimo sektoriuose ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos”). Šių paslaugų teikimui Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Įmonei taikomais teisės aktais.

                        1.5.            Asmuo, gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Politika ir sutinka, kad Įmonė tvarkytų jo pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai reikalinga Įmonės paslaugoms teikti ir (ar) interneto svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis taisyklėmis, jo naudojimasis tomis Įmonės paslaugomis, kurių teikimui yra būtini tie asmens duomenys, gali būti apribojamas.

 

 • 2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

                        2.1.            Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

                        2.2.            Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

                        2.3.            Įmonė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

                        2.4.            Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

                                          2.4.1.            asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

                                          2.4.2.            asmens duomenys nuolat atnaujinami;

                                          2.4.3.            asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

                                          2.4.4.            asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

                        2.5.            Duomenys Įmonėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

                        2.6.            Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įmonės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba Įmonės paslaugoms suteikti.

                        2.7.            Įmonės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įmonę. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

                        2.8.            Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Įmonei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Įmonės teikiamomis paslaugomis.

 

 • 3. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

                        3.1.            Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Įmonės kliento ar potencialaus kliento), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis Įmonės teikiamomis paslaugomis, iš kliento veiklos, viešai prieinamų šaltinių arba kitų išorinių šaltinių.

                        3.2.            Duomenys taipogi yra generuojami kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, Įmonės naudojamais socialiniais tinklais ar apsilanko Įmonės svetainėje.

                        3.3.            Duomenys gali būti automatiškai generuojami, kai asmuo naršo Įmonės interneto svetainėje.

 

 • 4. RENKAMI DUOMENYS

                        4.1.            Visa informacija, kurią Įmonė renka iš asmens, yra Įmonei pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Įmonė netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

                        4.2.            Laikoma, kad asmuo, lankydamasis Įmonės interneto svetainėje ar naudodamasis jos teikiamomis paslaugomis, duoda sutikimą rinkti ir naudoti asmens duomenis šioje Privatumo Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais.

                        4.3.            Tvarkomos duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant:

                                          4.3.1.            asmenų, kurie nori pasinaudoti Įmonės paslaugomis, vardas, pavardė, adresas, elektroninis adresas, telefono numeris;

                                          4.3.2.            su mumis susisiekusius asmenų kontaktiniai duomenys;

                                          4.3.3.            asmenų, kurie naudojasi mūsų Paslaugomis, visi pateikti duomenys siekiant užtikrinti Paslaugų suteikimą, įskaitant finansinę informaciją;

                                          4.3.4.            asmenų duomenys, kurie sutinka gauti mūsų rinkodaros medžiagą;

                                          4.3.5.            asmenų duomenys, kurie dalyvauja mūsų renginiuose;

                                          4.3.6.            interneto svetainės lankytojų IP adresai;

                                          4.3.7.            asmenų, užsiregistravusių Internetinėje svetainėje, prisijungimo ir identifikavimo duomenys;

                                          4.3.8.            kandidatų į darbo vietą vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas;

                                          4.3.9.            kiekvieno darbuotojo prašymas, darbo sutartis, sveikatos knygelė, licencija, išsilavinimo informacija.

 

 

 • 5. SLAPUKAI (angl. Cookies)

                        5.1.            Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Internetinėje svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Įmonės teikiamas paslaugas.

                        5.2.            Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

                        5.3.            Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

                                          5.3.1.            Funkcinių slapukų naudojimui ir Paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainėje ir elektroninių Paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.

                                          5.3.2.            Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių Paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.

                                          5.3.3.            Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis Paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.

                                          5.3.4.            Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

 

 • 6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

                        6.1.            Finansininkų grupė rimtai atsižvelgia į privatumo užtikrinimą bei konfidencialumą ir todėl naudos visą sukauptą informaciją ir duomenis šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais būdais. Toliau šiame skirsnyje pateikiami pavyzdžiai, kokiais tikslais naudojama tam tikra informacija arba duomenys apie asmenį. Šie pavyzdžiai jokiu būdu neapriboja Įmonės teisės naudotis sukaupta informacija ar duomenimis šio straipsnio punktuose ir papunkčiuose nenurodytais būdais. 

                        6.2.            Asmens duomenys naudojami siekiant, tačiau neapsiribojant:

                                          6.2.1.            suteikti aukštą Paslaugų kokybę klientams ir asmeninį aptarnavimą;

                                          6.2.2.            atpažinti klientus ir su jais susisiekti;

                                          6.2.3.            administruoti mokėjimus ir skolas;

                                          6.2.4.            vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

                                          6.2.5.            asmenims suteikti naujausią naudingą informaciją, susijusią su asmens poreikiais ir Įmonės ar jos partnerių teikiamomis Paslaugomis;

                                          6.2.6.            atlikti tyrimus apie klientus ir lankytojus valdymo tikslais;

                                          6.2.7.            laikytis įstatymų bei kitų teisinių reikalavimų;

                                          6.2.8.            asmeniui sutikus, informuoti apie vykstančius renginius, ypatingus pasiūlymus ar suteikti bet kokią kitą asmens pasirinktą informaciją;

                                          6.2.9.            užkirsti kelią sukčiavimui ir įstatymų nesilaikymui.

                        6.3.            Darbuotojų ir kandidatų į darbą duomenys yra naudojami, siekiant užtikrinti teisingą darbo užmokesčio ir išmokų administravimą, apdorojant darbuotojų paraiškas, vertinant darbuotojų darbo pasiekimus ir kokybę, užtikrinti Įmonės Paslaugų tiekimo kokybę bei informacijos konfidencialumą.

 

 • 7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

                        7.1.            Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

                        7.2.            Įprastai asmens duomenys tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo santykių su klientais pabaigos.

                        7.3.            Kandidatų tapti darbuotojais pateikti duomenys saugomi 1 metus.

                        7.4.            Klientų dokumentai saugojimo bei archyvavimo tikslais yra saugomi sutarties numatytą laiką iki santykių su klientais pabaigos ir 10 metų po santykių su klientu pabaigos.

                        7.5.            Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame skyriuje aptartu tikslu, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

                        7.6.            Nors klientas gali nutraukti santykius ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

                        7.7.            Įmonė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

 

 • 8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

                        8.1.            Tiesioginės rinkodaros tikslais Įmonė gali tvarkyti šiuos duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas interneto svetainėje užsiprenumeruojant Įmonės siunčiamą informaciją apie aktualius įvykius. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Įmone sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Įmonės.

                        8.2.            Įmonė gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Įmonei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Įmonės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

                        8.3.            Tiesioginės rinkodaros tikslais Įmonė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu.

                        8.4.            Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: info@fingrupe.lt ar kitaip susisiekdamas su Įmone.

 

 • 9. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS IR PERDAVIMAS

                        9.1.            Įmonė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.

                        9.2.            Įmonė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Įmonė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

                        9.3.            Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Įmonei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

                        9.4.            Įmonė taip pat gali teikti klientų duomenis:

                                          9.4.1.            atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

                                          9.4.2.            asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

                                          9.4.3.            informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

                                          9.4.4.            informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);

                                          9.4.5.            informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

                        9.5.            Duomenų gavėjų sąrašas, nurodytas šioje Privatumo politikoje gali būti atnaujintas. Jei Jūs pageidaujate gauti atnaujintą duomenų gavėjų sąrašą, prašome apie tai mums pranešti el. paštu adresu info@fingrupe.lt, nurodant „Pageidauju gauti atnaujintą Finansininkų grupė tvarkomų asmens duomenų gavėjų sąrašą”.

 

 • 10. SAUGUMO PRIEMONĖS

                    10.1.            Interneto svetainėje taikomos saugumo priemonės, siekiant apsisaugoti nuo nuostolių, netinkamo naudojimo ar Įmonės kontroliuojamos informacijos, ar asmens duomenų keitimo. 

                    10.2.            Bet koks prisijungimas prie Interneto svetainės informacijos ar asmens duomenų srauto ir / ar duomenų bazių yra prižiūrimas ir reguliuojamas.

                    10.3.            Duomenų bazė, kurioje yra laikomi visų asmenų duomenys, yra apsaugota slaptažodžiu ir gali būti prieinama tik autorizuotiems asmenims.

                    10.4.            Internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Įmonė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti Įmonei elektroniniu būdu siunčiamą informaciją ir informaciją, kurią Įmonė siunčia kitiems asmenims. Prie savo paskyros tinklapyje galite prisijungti naudodami Jums suteiktą (Jūsų pasirinktą) slaptažodį. Esate atsakingas už šių slaptažodžių saugumą ir konfidencialumą.

                    10.5.            Įmonė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius internetinius tinklapius. Asmens patogumui ir informacijai Įmonės tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Įmonė neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklapių privatumo nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per tinklapyje http://fingrupe.lt/lt.html nuorodas, kadangi jų Įmonė neprižiūri ir nekontroliuoja. Įmonė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno internetinio tinklapio privatumo nuostatomis atskirai.

 

 • 11. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

                    11.1.            Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

                                      11.1.1.            teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

                                      11.1.2.            teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

                                      11.1.3.            teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

                                      11.1.4.            teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

                                      11.1.5.            teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

                                      11.1.6.            teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

                                      11.1.7.            teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

                                      11.1.8.            teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

                                      11.1.9.            teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

                    11.2.            Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Įmonė pateiks atsakymą.

                    11.3.            Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

                    11.4.            Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: 8 5 277 35 37, el. paštu info@fingrupe.lt, arba atvykti į biurą adresu Žirmūnų g. 27, II a., LT-09105 Vilnius.

 

 • 12. POLITIKOS KEITIMAS

                    12.1.            Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Įmonės interneto svetainėje http://fingrupe.lt/lt.html dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Įmonės teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

 

 • 13. SUSIEKIMAS SU ĮMONE

                    13.1.            Į Įmonę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Įmonės Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Įmonės turimą informaciją apie asmenį ar asmens parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@fingrupe.lt ar telefonu: 8 5 277 35 37.

 

 

Malonaus naršymo mūsų svetainėje!

Privatumo politika